PODMÍNKY POUŽITÍ

Obsah této webové stránky zveřejňuje společnost Davide Campari-Milano S.P.A. se sídlem na adrese Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie (dále společně s jejími přidruženými společnostmi „Gruppo Campari“) výhradně pro informační účely se záměrem šířit povědomí o společnosti Gruppo Campari a jejích značkách. Než si začnete prohlížet a používat tyto webové stránky, prosíme vás, abyste si důkladně přečetli celé dále uvedené standardní podmínky přístupu, neboť souhlas, který poskytnete na hlavní stránce, nebo v každém případě při celkovém používání těchto webových stránek, zahrnuje přijetí těchto standardních podmínek. Upozorňujeme, že váš souhlas s podmínkami bude pro vás závazný. Pokud byste naopak s těmito standardními podmínkami nesouhlasili, a nejste tudíž ochotni se zavázat k jejich dodržování, prosíme, abyste tyto webové stránky opustili. Dále vás rovněž žádáme, abyste tyto webové stránky opustili, jestliže jste nedosáhli věku, kdy je povolena konzumace alkoholických nápojů v zemi vašeho bydliště, jinými slovy, pokud žijete v zemi, kde není používání nebo samotný přístup k obsahu těchto webových stránek povolen zákonem. Gruppo Campari může libovolně změnit standardní podmínky přístupu k webovým stránkám kdykoli to bude považovat za vhodné, aniž by bylo nutné jakékoli oznámení, a tudíž zůstává výhradní odpovědností uživatele s povoleným přístupem, aby si při každém dalším vstupu na tyto webové stránky znovu pročetl tyto standardní podmínky.

Ochranné známky a práva duševního vlastnictví

Gruppo Campari je výhradním vlastníkem nebo právoplatným uživatelem obsahu těchto webových stránek, mimo jiné včetně vzorů, výňatků, obrázků, audio i video záznamů. Veškeré zobrazené ochranné známky, slovní i obrazové, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Gruppo Campari nebo jí ovládaných společností anebo se týkají produktů, které společnost Gruppo Campari distribuuje v zastoupení za jiné společnosti na základě obchodních dohod. Veškeré ochranné známky jsou podány u příslušných italských či mezinárodních úřadů a chráněny příslušnými zákony upravujícími duševní vlastnictví. Jakékoli použití nebo kopírování jakéhokoli druhu je zakázáno bez písemného oprávnění držitelů příslušných práv k ochranným známkám. Jakýkoli obsah této webové stránky může být vytištěn buďto přímo, nebo prostřednictvím třetích stran, pokud bude použití takto staženého materiálu výhradně pro osobní účely a nikoli pro komerční využití a pokud tento materiál nebude žádným způsobem pozměňován a zejména pokud nebude žádná zmínka autorských práv připojena na uvedený stažený materiál, např. „© Davide Gruppo Campari-Milano S.p.A 2004“, ani žádná jiná zmínka ohledně exkluzivity, která by případně mohla být vložena.

Omezení odpovědnosti

Každý uživatel s přístupem na webovou stránku bude individuálně a výhradně odpovědný za používání a prohlížení těchto stránek. Gruppo Campari se tímto zavazuje, že povolí nepřetržitý přístup na webové stránky těm uživatelům, kteří jsou podle zákona oprávněni k prohlížení těchto webových stránek, a dále se zavazuje, že bude poskytovat aktuální informace. Tato webová stránka i její obsah jsou však poskytovány a přijímány v takové podobě, v jaké jsou, bez jakékoli záruky, výslovné ani předpokládané, s ohledem na provoz webové stránky nebo nepřítomnost viru, pečlivost nabízených služeb a/nebo správnost a úplnost informací zveřejněných na této webové stránce. Tudíž společnost Gruppo Campari, její ovládané společnosti a její ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci nepřebírají žádnou odpovědnost za žádnou případnou chybu, nepřesnost nebo opomenutí týkající se materiálů uvedených na webové stránce ani nepřebírají žádnou odpovědnost za možné škody jakéhokoli druhu, k nimž by došlo následkem odpovídajícího přístupu či prohlížení nebo nemožnosti použít webovou stránku, ani za spolehlivost materiálů obsažených na webových stránkách. Gruppo Campari si tímto vyhrazuje právo pozastavit přístup na webovou stránku nebo provést jakoukoli deaktivaci, která může zabránit zjišťování jakékoli záležitosti nebo vstupu na jakoukoli část stránek, a to kdykoli a bez nutnosti předchozího oznámení. Zmínky o jakémkoli konkrétním produktu či službě neznamenají, že by společnost Gruppo Campari usilovala o zajištění dostupnosti takového produktu či služby ve všech zemích.

Komunikace s webovými stránkami

Veškerou komunikaci či jakékoli jiné materiály zasílané na webovou stránku e-mailem či jakýmikoli jinými prostředky je nutno pokládat za nedůvěrné; tudíž žádáme, abyste laskavě neposílali informace, které si přejete uchovat v utajení. Sdělování informací nebo jakéhokoli jiného materiálu zahrnuje potvrzení ve prospěch společnosti Gruppo Campari, že přebírá svobodné a neodvolatelné oprávnění používat, kopírovat, měnit, zveřejnit, překládat, šířit nebo zobrazovat vše, co obdržela, také nevýhradním způsobem, buďto samostatně, nebo jako součást jiného projektu, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky či technologiemi. Potvrzujete, že společnost Gruppo Campari může libovolně využívat materiál zaslaný na webové stránky k jakémukoli účelu, včetně vývoje, výroby a prodeje produktů. Gruppo Campari nezajišťuje žádný druh kompenzace za zaslaný materiál bez ohledu na jeho použití. Gruppo Campari neprovádí žádný výběr ani kontrolu obsahu zasílaného na webové stránky třetími stranami a nepřebírá odpovědnost za výběr ani za kontrolu uvedeného materiálu, tudíž společnost Gruppo Campari žádným způsobem nepřebírá žádnou odpovědnost ani povinnost týkající se výše uvedeného.

Automaticky shromažďované informace

Kdykoli vstoupíte na tyto webové stránky, váš prohlížeč automaticky převede adresu internetového protokolu společně s určitými informacemi, např. typ používaného prohlížeče, datum a čas přístupu na webovou stránku, aby vám přizpůsobil vaše prohlížení, zobrazoval vámi upřednostňovaný obsah a rovněž za účelem vlastní správy webových stránek. Dále si dovolujeme upozornit, že mohou být získávány informace prostřednictvím „cookies“. Cookies poskytují informace o každém dřívějším přístupu na webovou stránku a případně na konkrétně navštívené stránky, avšak nebudou použity k získávání osobních údajů se záměrem vás kontaktovat nebo shromažďovat údaje z vašeho počítače. Nicméně u většiny internetových prohlížečů je možné buďto cookies zrušit, nebo zakázat, nebo obdržet zprávu, než se nahrají do počítače.

Odkaz na jiné webové stránky

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Uvedené odkazy v žádném případě neznamenají, že by společnost Gruppo Campari zaručovala či schvalovala obsah uvedených webových stránek. Gruppo Campari v žádném případě nepřebírá odpovědnost za jejich obsah. Za přístup a prohlížení uvedených webových stránek budete přímo a výhradně zodpovědní pouze vy. Rozumí se také, že společnost Gruppo Campari nepřebírá v žádném případě odpovědnost za podmínky stanovené jinými společnostmi. Jakýkoli uživatel, který si přeje vložit na svou vlastní „domovskou“ stránku odkaz na tyto webové stránky, musí výslovně požádat společnost Gruppo Campari o oficiální schválení na této e-mailové adrese:
communications@campari.com

Rozhodné právo a příslušná soudní pravomoc

Podmínky přístupu na webové stránky se řídí italským právem a musí být vykládány v souladu s italskými zákony. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z těchto smluvních podmínek, nebo souvisejícího s těmito smluvními podmínkami v kontextu vašeho pohybu na stránkách nebo jejich využíváním, je kompetentním soudem příslušný italský soud.