Regulamin użytkowania

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest publikowana przez firmę Davide Campari-Milano N.V., z siedzibą przy Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy (zwaną dalej wraz z podmiotami stowarzyszonymi „Grupą Campari”) wyłącznie w celach informacyjnych, aby poszerzyć wiedzę o Grupie Campari i jej markach.

Przed rozpoczęciem przeglądania i korzystania z Witryny, prosimy o dokładne zapoznanie się z całym regulaminem usługi podanym poniżej, ponieważ zgoda wyrażona na stronie głównej lub korzystanie z Witryny, oznacza pełną akceptację wspomnianego regulaminu. Zwracamy uwagę na to, że powyższa akceptacja jest wiążąca.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z regulaminem i nie chce, aby był dla niego wiążący, powinien opuścić Witrynę.

Ponadto, uprzejmie prosimy o opuszczenie strony internetowej osoby niepełnoletnie pod kątem spożywania napojów alkoholowych wg ustawodawstwa kraju, w którym Użytkownik się znajduje, innymi słowy, jeśli Użytkownik znajduje się w kraju, w którym korzystanie lub sam dostęp do zawartości Witryny nie jest dozwolony przez prawo.

Grupa Campari może dowolnie zmieniać regulamin i warunki dostępu do strony internetowej, kiedy tylko uzna to za stosowne, bez konieczności zachowania jakiegokolwiek okresu powiadomienia, dlatego też Użytkownik mający dostęp do strony internetowej ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z regulaminem przy każdym nowym dostępie.

 

Znaki towarowe i inna prawa własności intelektualnej

Grupa Campari jest wyłącznym właścicielem lub prawowitym użytkownikiem zawartości Witryny, w tym między innymi rysunków, fragmentów, obrazów, materiałów audio i wideo.

Wszystkie przedstawione znaki towarowe, zarówno imienne, jak i graficzne, są wyłączną własnością Grupy Campari lub spółek przez nią kontrolowanych, lub odnoszą się do produktów, które Grupa Campari rozprowadza w imieniu innych firm na podstawie umów handlowych.

Wszystkie znaki towarowe zostały zgłoszone do odpowiednich władz włoskich lub międzynarodowych i są chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej.

Jakiekolwiek użycie lub powielanie jest zabronione w przypadku braku pisemnej zgody właścicieli odpowiednich praw do znaków towarowych.

Wszelkie treści zawarte na niniejszej Witrynie mogą być drukowane bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, pod warunkiem, że pobrany materiał będzie wykorzystywany wyłącznie do celów osobistych, a nie komercyjnych, oraz że wspomniany materiał nie zostanie w żaden sposób zmieniony, a w szczególności pod warunkiem, że na pobranym materiale nie zostanie umieszczone żadne odniesienie do praw autorskich, takie jak „© Davide Gruppo Campari-Milano N.V. 2004” ani żadne inne informacje dotyczące wyłączności.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Każdy użytkownik mający dostęp do strony internetowej jest wyłącznie odpowiedzialny za jej przeglądanie i użytkowanie.
Grupa Campari zobowiązuje się niniejszym do zapewnienia stałego dostępu do Witryny tym użytkownikom, którzy mogą zgodnie z prawem przeglądać stronę internetową, a ponadto zobowiązuje się do dostarczania aktualnych informacji.

Niemniej jednak, Witryna i jej zawartość są dostarczane i akceptowane w takiej formie, w jakiej się pojawiają, bez jakiejkolwiek gwarancji, domniemanej lub wyraźnej, w odniesieniu do działania Witryny lub braku wirusów, dokładności oferowanych usług i/lub poprawności i kompletności informacji publikowanych na Witrynie. W związku z tym Grupa Campari, jej spółki kontrolowane oraz dyrektorzy, kierownicy, pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości lub pominięcia dotyczące materiałów na stronie internetowej ani za ewentualne szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu lub przeglądania albo z niemożności korzystania z nich, a także nie ponoszą odpowiedzialności za wiarygodność materiałów umieszczonych na stronie internetowej.

Grupa Campari zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Witryny lub do dezaktywacji, która może uniemożliwić dostęp do danej kwestii lub części Witryny w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.
Odniesienia do konkretnego produktu lub usługi nie oznaczają, że Grupa Campari zamierza zapewnić, że taki produkt lub usługa są dostępne we wszystkich krajach.

 

Komunikacja z Witryną

Wszelka komunikacja lub inne materiały przesyłane do Witryny, zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i w inny sposób, będą traktowane jako niepoufne; dlatego uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie informacji, które Użytkownik uznaje za poufne.

Przekazanie informacji lub wszelkich innych materiałów wiąże się z przyznaniem Grupie Campari bezpłatnego i nieodwołalnego zezwolenia na wykorzystanie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, tłumaczenie, dystrybucję lub pokazywanie otrzymanych materiałów, również w sposób niewyłączny, samodzielnie lub jako część innego projektu, w dowolny sposób i przy użyciu dowolnych środków lub technologii.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grupa Campari może dowolnie wykorzystywać materiały przesłane na stronę internetową do dowolnych celów, w tym do opracowywania, wytwarzania i sprzedaży produktów.
Grupa Campari nie przyznaje żadnej rekompensaty za przesłane materiały, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.
Grupa Campari nie dokonuje wyboru ani nie sprawuje kontroli nad treściami przesyłanymi na stronę internetową przez osoby trzecie i nie ponosi odpowiedzialności za wybór i/lub kontrolę wspomnianych materiałów, dlatego też Grupa Campari w żaden sposób nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ani zobowiązań w tym zakresie.

 

Informacje zbierane automatycznie

Za każdym razem, gdy Użytkownik wchodzi na stronę internetową, jego przeglądarka automatycznie przesyła adres protokołu internetowego wraz z pewnymi informacjami, takimi jak rodzaj używanej przeglądarki, data i godzina dostępu do strony internetowej, w celu dostosowania do przeglądania do potrzeb Użytkownika, pokazania preferowanych treści dostosowanych do jego potrzeb oraz w celu administrowania stroną internetową.

Ponadto należy pamiętać, że mogą być zbierane informacje za pomocą plików „cookie”.

Pliki cookie dostarczają informacji na temat ewentualnego wcześniejszego dostępu do Witryny i odwiedzonych wtedy stron, jednak nie są one wykorzystywane do zbierania danych osobowych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem lub do zbierania informacji z jego komputera.

Niemniej jednak, w większości przeglądarek internetowych możliwe jest usuwanie lub zablokowanie plików cookie albo otrzymanie powiadomienia przed ich zapisaniem w komputerze.

 

Linki do innych stron internetowych

Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich.

Wzmiankowane linki w żaden sposób nie oznaczają, że Grupa Campari akceptuje lub zatwierdza zawartość tych stron. Grupa Campari w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Użytkownik ponosi bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialność za dostęp i przeglądanie wspomnianych stron internetowych. Przyjmuje się, że Grupa Campari w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za warunki i regulaminy ustalone przez inne firmy. Każdy użytkownik, który chce zamieścić na swojej „stronie głównej” link do Witryny, musi zwrócić się do Grupy Campari o formalne zezwolenie, pisząc na następujący adres e-mail
communications@campari.com

 

Mające zastosowanie prawo i właściwość terytorialna sądu

Warunki dostępu do Witryny podlegają prawu włoskiemu i będą interpretowane zgodnie z prawem włoskim.
Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na to, aby włoskie sądy były właściwymi jednostkami terytorialnymi w przypadku wszelkich sporów wynikających z regulaminu lub związanych z wymienionymi warunkami i regulaminem, z przeglądaniem strony lub korzystaniem z Witryny.