PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Naposledy upraveno: červenec 2022

Tyto Podmínky používání služby (dále jen „Podmínky“) společnosti Davide Campari-Milano N.V. a jejích přidružených a dceřiných společností (dále jen „my“, „naše“, „nás“ nebo „Campari“) jsou dohodou, která stanovuje vaše práva a povinnosti jakožto uživatele Campari. Na této stránce jsou vysvětleny podmínky, za kterých můžete přistupovat ke stránkám https://campari.com, jejich subdoménám a všem našim webovým stránkám, na kterých jsou tyto podmínky zveřejněny (dále jen „Služba“), a používat je. Přístupem k naší Službě nebo jejím používáním, kliknutím na tlačítko nebo zaškrtnutím políčka s nápisem „Souhlasím“ (nebo podobným aktem) dáváte najevo, že jste si tyto Podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Rovněž potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili, jak budou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese [vložit adresu URL] (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“), bez ohledu na to, zda jste nebo nejste registrovaným uživatelem naší Služby. Campari si vyhrazuje právo na úpravu těchto Podmínek a na tyto změny upozorní, jak je popsáno níže. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují k naší službě (dále jen „Uživatelé“).  Dodatečné Podmínky platné pro Uživatele s trvalým bydlištěm ve Francii a Itálii jsou uvedeny níže.

TYTO PODMÍNKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, ABYSTE SE UJISTILI, ŽE ROZUMÍTE KAŽDÉMU USTANOVENÍ. TYTO PODMÍNKY OBSAHUJÍ V ODDÍLE 13.2 („ROZHODČÍ DOHODA“) USTANOVENÍ O POVINNÉM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A V ODDÍLE 13.3 („ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY/POROTNÍHO SOUDU“) USTANOVENÍ O ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY/POROTNÍHO SOUDU, KTERÁ VYŽADUJÍ, POKUD JE PODLE POKYNŮ V ODDÍLE 13.2 NEODMÍTNETE PŘIJMOUT, VÝHRADNÍ POUŽITÍ KONEČNÉHO A ZÁVAZNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ PRO ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI VÁMI A NÁMI, VČETNĚ JAKÝCHKOLI NÁROKŮ, KTERÉ VZNIKLY NEBO BYLY UPLATNĚNY PŘEDTÍM, NEŽ JSTE VYJÁDŘILI SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE VÝSLOVNĚ VZDÁVÁTE PRÁVA DOMÁHAT SE NÁPRAVY U SOUDU A PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ S POROTOU OHLEDNĚ VAŠICH NÁROKŮ, JAKOŽ I PRÁVA PODÍLET SE JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINY NA SKUPINOVÉ, KOLEKTIVNÍ, SOUKROMÉ ŽALOBĚ NEBO ŘÍZENÍ REPREZENTUJÍCÍ ZÁJEM VEŘEJNOSTI NEBO REPREZENTATIVNÍ ŽALOBĚ ČI ŘÍZENÍ.

1. Naše Služba

1.1 Způsobilost

Tato smlouva je uzavřená mezi vámi a společností Campari. Před použitím naší Služby si musíte přečíst tyto Podmínky a souhlasit s nimi. Nesouhlasíte-li s nimi, nesmíte naši Službu používat. Naši Službu můžete používat pouze (i) můžete-li se společností Campari uzavřít závaznou smlouvu, (ii) v souladu s těmito Podmínkami a všemi platnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy a (iii) pokud jste dosáhli zákonem stanoveného věku pro nákup a konzumaci alkoholu v zemi svého trvalého bydliště a v zemi, z níž přistupujete ke Službě. V případě, že nesplňujete požadavky vyjmenované v předchozí větě, musíte okamžitě ukončit použití Služby. Naše Služba není dostupná Uživatelům, u nichž jsme v minulosti provedli zablokování Služby. Naše Služba není dostupná Uživatelům, u nichž společnost Campari v minulosti provedla zablokování Služby.

1.2 Omezená licence

V souladu s ustanoveními těchto Podmínek vám udělujeme nevýhradní, omezenou, nepřenosnou a volně odvolatelnou licenci k používání naší Služby, jak to umožňují funkce naší Služby. Společnost Campari si vyhrazuje veškerá, zde výslovně neuvedená práva na tuto Službu a Obsahy Campari (jak jsou definovány níže). Společnost Campari může tuto licenci kdykoli ukončit z libovolného důvodu nebo bez uvedení důvodu.

1.3 Uživatelské účty

V naší Službě si můžete zřídit účet (dále jen „Uživatelský účet“), který vám umožní přístup k určitým službám a funkcím, které zřizujeme a provozujeme výhradně na základě našeho uvážení. Můžeme poskytovat různé typy Uživatelských účtů pro různé typy Uživatelů. Připojením ke službě Campari prostřednictvím služby třetí strany nám dáváte svolení k přístupu k vašim údajům uloženým v rámci této služby a k jejich použití v rámci povoleném touto službou, stejně jako k uložení vašich přihlašovacích údajů k této službě.

Bez výslovného povolení nesmíte používat Uživatelský účet jiného Uživatele. Při vytváření Uživatelského účtu jste povinni uvést přesné a úplné údaje a tyto udržovat aktuální. Za aktivity na svém Uživatelském účtu nesete výlučnou odpovědnost a jste povinni zajistit zabezpečení hesla k tomuto účtu. Každé narušení bezpečnosti nebo neoprávněné použití vašeho Uživatelského účtu musíte společnosti Campari neprodleně oznámit. Společnost Campari nenese odpovědnost za ztráty způsobené neoprávněným použitím vašeho Uživatelského účtu. Poskytnutím e-mailové adresy společnosti Campari souhlasíte s tím, abychom tuto e-mailovou adresu používali k zasílání oznámení souvisejících se Službou, včetně oznámení vyžadovaných zákonem, místo komunikace poštou. Vaši e-mailovou adresu můžeme také použít k zasílání dalších zpráv, například o změnách funkcí Služby a speciálních nabídkách. Pokud si nepřejete takové e-mailové zprávy dostávat, můžete se z nich odhlásit nebo změnit předvolby v nastavení svého účtu. Odhlášení z odběru zpráv může způsobit, že nebudete dostávat zprávy ohledně aktualizací, vylepšení nebo nabídek.

1.4 Pravidla Služby

Souhlasíte s tím, že se nebudete podílet na žádné z následujících zakázaných činností:

 • identifikace nebo odkazování na společnost Campari nebo Službu způsobem, který by mohl důvodně naznačovat podporu, vztah nebo přidružení ke společnosti Campari nebo třetí straně či sponzorský vztah mezi vámi nebo třetí stranou a společností Campari, mimo rozsah vašeho povoleného použití Služby podle těchto Podmínek;
 • kopírování, distribuce, prodej, převod, sublicencování, šíření, zpětné inženýrství nebo zveřejňování jakékoli části naší Služby na jakémkoli médiu, včetně, avšak bez omezení, jakéhokoli automatizovaného nebo neautomatizovaného „scrapování/scrapingu“;
 • používání automatizovaného systému, včetně, avšak bez omezení, „robotů“, „spiderů“, „offline čteček“ atd., k přístupu k naší Službě způsobem, který odesílá na servery společnosti Campari více požadavků, než může lidská bytost vytvořit za stejnou dobu pomocí běžného online prohlížeče (s výjimkou případů, kdy společnost Campari udělí provozovatelům veřejných vyhledávačů odvolatelné povolení používat spidery ke kopírování veřejně dostupných materiálů z naší Služby výhradně za účelem a pouze v rozsahu nezbytném pro vytváření veřejně dostupných prohledávatelných indexů materiálů, nikoli však vyrovnávacích pamětí nebo archivů takových materiálů);
 • identifikace značky Campari nebo zobrazení jakékoli části Služby na webech nebo službách znevažujících společnost Campari nebo její produkty a služby nebo porušujících práva duševního vlastnictví nebo jiná práva společnosti Campari;
 • pokusy o manipulaci nebo narušení integrity či bezpečnosti systému nebo dešifrování přenosů na servery provozující naši Službu nebo z nich;
 • vykonávání činností, které představují nebo dle našeho výhradního uvážení mohou představovat neopodstatněnou nebo nepřiměřeně velkou zátěž pro naši infrastrukturu;
 • nahrávání nebo přenos neplatných dat, virů, červů nebo jiných softwarových prostředků prostřednictvím naší Služby;
 • shromažďování nebo získávání jakýchkoli osobních údajů, včetně názvů účtů, z naší Služby;
 • používání naší Služby ke komerčním účelům;
 • používání Služby způsoby nebo k účelům, které porušují platné zákony, předpisy, zákonné požadavky nebo povinnosti, smluvní závazky či práva jakékoli osoby;
 • používání Služby způsobem, který by mohl být důvodně interpretován tak, že toto použití reprezentuje názory společnosti Campari;
 • používání Služby v konkurenčním boji se společností Campari nebo k analýze konkurence, k vývoji konkurenčních produktů nebo služeb nebo k jiné újmě či obchodnímu znevýhodnění společnosti Campari;
 • používání Služby v souvislosti s produkty, službami nebo materiály, které představují, propagují nebo jsou používány především za účelem šíření: spywaru, adwaru, dalších škodlivých programů nebo kódů; padělaného zboží; zboží podléhajícího obchodnímu embargu Spojených států amerických; nevyžádaných hromadně rozesílaných e-mailů; nabídek víceúrovňového marketingu; materiálů podněcujících nenávist; hackerských, sledovacích, odposlouchávacích a dešifrovacích zařízení; pomlouvačného, hanlivého, obscénního, urážlivého nebo jinak poškozujícího obsahu; prostituce; kradeného zboží a předmětů používané ke krádeži; nezákonné činnosti nebo jednání; nebo k jakémukoli jinému účelu zakázanému těmito Podmínkami;
 • vydávání se za jinou osobu nebo jiné zkreslování své příslušnosti k osobě či subjektu, podvádění, skrývání nebo pokusy o skrytí své totožnosti;
 • nevyžádané nebo neautorizované reklamy, propagační materiály, komerční aktivity a/nebo prodej, „nevyžádaná„pošta“, „spam“, „řetězové dopisy“, „pyramidové systémy“, „soutěže“, „loterie“ nebo jakákoli jiná forma obchodní akvizice;
 • zapojení se do konverzací nebo jiné nahrávání obsahu, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, zneužívající, nadměrně násilný, hanlivý, vulgární, obscénní, pornografický, pomlouvačný, narušující soukromí jiných osob, rasově či etnicky nenávistný či jinak nevhodný; nebo
 • obcházení opatření, která můžeme použít k zabránění nebo omezení přístupu k naší Službě, včetně, avšak bez omezení, funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování obsahu nebo vynucují omezení používání naší Služby nebo jejího obsahu.

1.5 Změny naší Služby

Služba je předmětem změny na základě výhradního uvážení společnosti Campari a bez předchozího upozornění. Společnost Campari není povinna aktualizovat, opravovat, udržovat nebo pokračovat v poskytování jakéhokoli aspektu Služby. Než budete moci používat aktualizovanou nebo upravenou Službu, můžeme od vás vyžadovat určité kroky, včetně aktivace prostřednictvím účtu Campari nebo přijetí nových nebo dodatečných podmínek.

2. Uživatelský obsah

Některé oblasti naší Služby umožňují uživatelům odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, poskytovat nebo jinak zpřístupňovat obsah, jako jsou informace o profilu, videa, obrázky, hudba, komentáře, otázky a další obsah nebo informace (veškeré takové materiály, které uživatel odesílá, zveřejňuje, zobrazuje, poskytuje nebo jinak zpřístupňuje v naší Službě, jsou označovány jako „Uživatelský obsah“).

Na vámi vytvořený Uživatelský obsah si nenárokujeme žádná vlastnická práva. Uživatelský obsah, který vytvoříte, zůstává váš. Berete však na vědomí, že určité části naší Služby mohou umožnit ostatním Uživatelům prohlížet, upravovat, sdílet a/nebo jinak reagovat na váš Uživatelský obsah. Poskytnutím nebo sdílením Uživatelského obsahu prostřednictvím naší Služby souhlasíte s tím, že ostatním Uživatelům umožníte prohlížet, upravovat, sdílet a/nebo jinak reagovat na váš Uživatelský obsah v souladu s vašimi nastaveními a těmito Podmínkami. Společnost Campari má právo (nikoli však povinnost) dle vlastního uvážení odstranit jakýkoli Uživatelský obsah sdílený prostřednictvím naší Služby.

Zpřístupněním Uživatelského obsahu v naší Službě nebo jejím prostřednictvím výslovně udělujete společnosti Campari bezplatnou, dále licencovatelnou, převoditelnou, trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, celosvětovou licenci ke kopírování, ukládání, reprodukci, distribuci, veřejnému zobrazování, úpravám, používání a vytváření děl odvozených z Uživatelského obsahu pro účely: (i) poskytování Služby; (ii) vylepšení Služby, (iii) poskytování nebo zpřístupnění vašeho Uživatelského obsahu poskytovatelům služeb třetích stran nebo jiným uživatelům na vaši žádost (a tímto udělujete toto právy takovýmto poskytovatelům služeb třetích stran nebo jiným uživatelům); a (iv) provádění dalších činností, které jste v souvislosti s používáním Služby schválili nebo k nim dali pokyn.

Souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat, nahrávat, přenášet ani poskytovat žádný Uživatelský obsah, který: (i) může způsobit riziko újmy, ztráty, fyzického nebo duševního zranění, citového strádání, smrti, postižení, znetvoření nebo fyzické či duševní nemoci vám nebo jiné osobě; (ii) může způsobit riziko jiné ztráty či škody osobě nebo majetku; (iii) může představovat nebo přispět k trestnému činu nebo přestupku; (iv) obsahuje informace nebo obsah, které považujeme za nezákonné, škodlivé, urážlivé, nesnášenlivé vůči rase nebo etniku, hanlivé, porušující, zasahující do soukromí nebo práv na ochranu osobnosti, obtěžující, ponižující jiné osoby (veřejně nebo jinak), pomlouvačné, výhružné, vulgární, obscénní nebo jinak nevhodné; (v) obsahuje jakékoli informace nebo obsah, které jsou nezákonné nebo které nemáte právo zpřístupnit na základě zákona, smluvních vztahů či vztahů založených na dobré víře; nebo (vi) obsahuje informace či obsah, o nichž víte, že jsou nesprávné a neaktuální. Souhlasíte s tím, že Uživatelský obsah, který zveřejníte, neporušuje práva třetích stran jakéhokoli druhu, včetně, avšak bez omezení, práva na ochranu soukromí, patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství nebo jiných práv třetích stran či práv duševního vlastnictví.

Prohlašujete a zaručujete, že:

 • váš Uživatelský obsah a používání Služby budou v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, včetně, avšak bez omezení, zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů;
 • máte veškerá potřebná práva, licence a souhlasy k poskytování, přijímání, přístupu a/nebo používání Uživatelského obsahu a každého jiného obsahu, který poskytujete, přijímáte, k němuž přistupujete nebo který používáte prostřednictvím nebo v souvislosti se Službou;
 • máte písemný souhlas každé případně identifikovatelné fyzické osoby v Uživatelském obsahu s použitím jejího jména nebo podobizny způsobem předpokládaným Službou a těmito Podmínkami a každá taková osoba vás zprostila jakékoli odpovědnosti, která může v souvislosti s takovým použitím vzniknout;
 • jste získali a nesete výhradní odpovědnost za získání všech souhlasů, které mohou být vyžadovány zákonem pro zveřejnění jakéhokoli Uživatelského obsahu týkajícího se třetích stran, a nesete odpovědnost za vypořádání všech práv a zaplacení všech licenčních poplatků a dalších nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s vaším Uživatelským obsahem;
 • váš Uživatelský obsah a jeho používání nebo šíření společností Campari podle těchto Podmínek a Služby neporušuje žádný zákon ani neporušuje nebo nezneužívá práva třetích stran, včetně, avšak bez omezení, práv duševního vlastnictví a práv na ochranu soukromí;
 • Společnost Campari může uplatnit práva k vašemu Uživatelskému obsahu udělená na základě těchto Podmínek, aniž by byla povinna hradit jakékoli poplatky, odstupné, platby nebo tantiémy třetím stranám;
 • a že váš Uživatelský obsah a další vámi poskytované informace jsou podle vašeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné.

Společnost Campari nenese zodpovědnost za Uživatelský obsah, který vy nebo jiný Uživatel či třetí strana zveřejníte, odešlete nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím naší Služby. Za svůj Uživatelský obsah a důsledky jeho zveřejnění, publikování, sdílení nebo jiného zpřístupnění v rámci naší Služby nesete výhradní odpovědnost a souhlasíte s tím, že působíme pouze v roli pasivního média pro online distribuci a publikování vašeho Uživatelského obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžete být vystaveni Uživatelskému obsahu, který je nepřesný, rozporuplný, nepřiměřený pro děti nebo jinak nevhodný pro váš účel, a souhlasíte s tím, že společnost Campari nenese odpovědnost za jakékoli škody, které vám vzniknou údajně v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli Uživatelským obsahem.

3. Naše vlastnická práva

Pro účely těchto Podmínek se „Právy duševního vlastnictví“ rozumí veškerá patentová práva, autorská práva, ochranná práva k duševnímu vlastnictví podle zákonů USA, morální práva, práva na ochranu osobnosti, práva k ochranným známkám, vizuální podobě produktů a servisní značce, reputace a dobré jméno firmy, práva k obchodním tajemstvím a další práva duševního vlastnictví existující nyní nebo v budoucnosti, a veškeré žádosti o jejich registraci a registrace, jejich obnovení a rozšíření podle zákonů jakéhokoli státu, země, území nebo jiné jurisdikce.

S výjimkou vašeho Uživatelského obsahu jsou naše Služba a veškeré materiály v ní obsažené nebo jí přenášené, včetně, avšak bez omezení, softwaru, obrazů, textu, grafiky, ilustrací, log, patentů, ochranných známek, servisních značek, autorských práv, fotografií, zvukových záznamů, videí, hudby a Uživatelského obsahu patřícího jiným Uživatelům (dále jen „Obsah Campari“) a  veškerá Práva duševního vlastnictví s nimi spojená výhradním vlastnictvím společnosti Campari a jejích poskytovatelů licencí (včetně ostatních Uživatelů, kteří zveřejňují Uživatelský obsah na naší Službě). S výjimkou případů zde výslovně uvedených nelze žádné ustanovení těchto Podmínek považovat za udělení licence k takovým Právům duševního vlastnictví a vy souhlasíte s tím, že nebudete prodávat, licencovat, pronajímat, upravovat, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, přenášet, veřejně vystavovat, veřejně předvádět, publikovat, přizpůsobovat, upravovat ani vytvářet odvozená díla ze žádného Obsahu Campari. Používání Obsahu Campari k jinému účelu, než je výslovně povolen těmito Podmínkami, je přísně zakázáno.

Můžete se rozhodnout, nebo vás můžeme vyzvat, abyste nám zaslali připomínky či nápady týkající se naší Služby, včetně, avšak bez omezení, návrhu na zlepšení naší Služby nebo našich produktů (dále jen „Návrhy“). Odesláním Návrhu vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vaše sdělení je bezúplatné, nevyžádané a neomezené a nezavazuje společnost Campari k žádným fiduciárním ani jiným povinnostem a že můžeme Návrh použít bez jakékoli další odměny a/nebo jej sdělit na nedůvěrném nebo jiném základě jiným osobám. Dále berete na vědomí, že přijetím vámi podaného Návrhu se společnost Campari nevzdává žádných práv na použití podobných nebo souvisejících nápadů, které byly společnosti Campari známy již dříve, které byly vyvinuty jejími zaměstnanci nebo které byly získány z jiných zdrojů než od vás.

4. Placené služby

Některé aspekty naší Služby mohou být poskytovány zdarma, zatímco jiné aspekty naší Služby nebo produkty dostupné na našich webových stránkách mohou být poskytovány za poplatek nebo jinou formu úplaty. Pokud se rozhodnete využívat placené aspekty naší Služby nebo provést nákup na našich webových stránkách, souhlasíte s příslušnými cenovými a platebními podmínkami stanovenými v souvislosti s placenou Službou nebo nákupem. Na základě vlastního uvážení můžeme kdykoli přidat nové služby za dodatečné poplatky nebo doplnit či změnit poplatky za stávající služby.

5. Zasílání SMS/textových zpráv

Souhlasem se službou zasílání SMS/textových zpráv společnosti Campari souhlasíte s tím, že budete dostávat opakované SMS/textové zprávy týkající se služeb a propagace, včetně aktualizací, upozornění a informací (např. aktualizace objednávek, upozornění v souvislosti s účty atd.) a propagačních akcí, speciálních a dalších marketingových nabídek od společnosti Campari a jejím jménem prostřednictvím textových zpráv odesílaných prostřednictvím vašeho poskytovatele bezdrátových služeb na vámi poskytnuté mobilní číslo, a to i v případě, že je vaše mobilní číslo registrováno na státním nebo federálním seznamu čísel, která nemají být volána. Textové zprávy mohou být zasílány pomocí systému automatického vytáčení nebo jiné technologie.

Rozumíte tomu, že přihlášení do tohoto programu není podmínkou, abyste mohli nakupovat, a že váš souhlas není podmínkou pro jakýkoli nákup u společnosti Campari. Vaše účast v tomto programu je zcela dobrovolná.

Za Službu neúčtujeme žádné poplatky, ale všechny poplatky související s textovými zprávami a účtované vaším poskytovatelem bezdrátových služeb nesete vy. Četnost zpráv se liší. Poskytovatel bezdrátových služeb může uplatňovat standardní sazby za zprávy a data. Pro podrobné informace zkontrolujte svůj mobilní tarif a obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb. Veškeré poplatky spojené s SMS zprávami, včetně poplatků od poskytovatele bezdrátových služeb, hradíte výhradně vy.

Službu můžete kdykoli odhlásit. Pošlete SMS s jediným klíčovým slovem STOP na číslo odesílatele, z kterého vám budou zasílány zprávy. Obdržíte jednorázovou potvrzovací textovou zprávu o odhlášení. Na vaše mobilní zařízení nebudou zasílány žádné další zprávy, pokud je sami neiniciujete.

Bezdrátoví operátoři podporovaní Službou nenesou odpovědnost za zpožděné nebo nedoručené zprávy. Souhlasíte s tím, že nám poskytnete platné číslo mobilního telefonu. Pokud získáte nové mobilní číslo, musíte se do programu přihlásit s novým číslem.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za neúspěšné, opožděné nebo nesprávné doručení jakýchkoli informací zaslaných prostřednictvím Služby, za jakékoli chyby v těchto informacích a/nebo za jakékoli kroky, které můžete nebo nemusíte podniknout na základě těchto informací nebo Služby.

6. Ochrana osobních údajů

Záleží nám na soukromí našich Uživatelů. Berete na vědomí, že používáním Služby potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů, které vysvětlují, jak společnost Campari shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje. Rovněž berete na vědomí a potvrzujete, že vaše osobní údaje jsou shromažďovány, používány, přenášeny a zpracovávány ve Spojených státech.

7. Zabezpečení

Společnost Campari používá komerčně přiměřená fyzická, organizační a technická ochranná opatření, aby zachovala integritu a bezpečnost vašich osobních údajů a implementovala vaše nastavení ochrany soukromí. Nemůžeme však zaručit, že neoprávněné třetí strany nebudou schopny překonat naše bezpečnostní opatření nebo použít vaše osobní údaje k nevhodným účelům. Berete na vědomí, že své osobní údaje poskytujete na vlastní riziko.

8. Oznámení DMCA

Protože respektujeme práva umělců a vlastníků obsahu, je zásadou společnosti Campari reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv v souladu se zákonem USA Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (dále jen „DMCA).

Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, a je přístupné prostřednictvím naší Služby, informujte prosím zástupce společnosti Campari pro autorská práva, jak je uvedeno v DMCA. Aby byla vaše stížnost podle zákona DMCA platná, musíte písemně poskytnout následující informace:

 1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv.
 2. Identifikace díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno.
 3. Identifikace materiálu, který je považován za porušení autorských práv, a jeho umístění v naší Službě.
 4. Informace dostatečné k tomu, aby vás společnost Campari mohla kontaktovat, jako je vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 5. Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu způsobem, na který si stěžujete, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
 6. Čestné prohlášení pod trestem postihu v případě uvedení nepravdivých skutečností, že výše uvedené informace jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka.

Výše uvedené informace je třeba zaslat následujícímu zástupci DMCA:

Adresa: Davide Campari Milano N.V., 20099 Via F. Sacchetti, 20 Sesto San Giovanni (Miláno), Itálie

Tel.:       +39 0262251

E-mail: legalsupport@campari.com

PODLE FEDERÁLNÍCH ZÁKONŮ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, POKUD VĚDOMĚ UVEDETE NEPRAVDIVÉ INFORMACE O TOM, ŽE ONLINE MATERIÁL PORUŠUJE AUTORSKÁ PRÁVA, MŮŽETE BÝT TRESTNĚ STÍHÁNI ZA KŘIVOU VÝPOVĚĎ A VYSTAVENI OBČANSKOPRÁVNÍM SANKCÍM, VČETNĚ PENĚŽNÍ NÁHRADY ŠKODY, SOUDNÍCH NÁKLADŮ A POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ.

Upozorňujeme, že tento postup slouží výhradně k oznámení společnosti Campari a jejím přidruženým společnostem, že došlo k porušení vašich autorských práv. Předchozí požadavky jsou určeny k dodržování práv a povinností společnosti Campari podle zákona DMCA, včetně § 512 písm. c) zákona 17 U.S.C., ale nepředstavují právní poradenství. V souvislosti s vašimi právy a povinnostmi dle DMCA a dalších platných zákonů doporučujeme obrátit se na právníka.

V souladu se zákonem DMCA a dalšími platnými zákony přijala společnost Campari zásadu ukončení účtů Uživatelů, kteří jsou považováni za osoby opakovaně porušující autorská práva, a to za vhodných okolností. Společnost Campari může také podle vlastního uvážení omezit přístup k naší Službě a/nebo zrušit Uživatelské účty Uživatelů, kteří porušují práva duševního vlastnictví jiných osob, a to bez ohledu na to, zda se jedná o opakované porušení práv nebo nikoliv.

9. Odkazy a informace třetích stran

Naše Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, inzerenty, služby, speciální nabídky, materiály nebo jiné události či aktivity, které společnost Campari nevlastní ani nekontroluje. Společnost Campari neschvaluje ani nepřebírá žádnou odpovědnost za takové stránky, informace, materiály, produkty nebo služby třetích stran. Pokud z naší Služby vstoupíte na webové stránky nebo službu třetí strany, činíte tak na vlastní riziko a berete na vědomí, že tyto Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Campari se na používání takových stránek nevztahují. Výslovně zbavujete společnost Campari veškeré odpovědnosti vyplývající z vašeho používání jakýchkoli webových stránek, služeb nebo obsahu třetích stran. Kromě toho je vaše jednání s inzerenty nebo účast na propagačních akcích inzerentů nalezených v naší Službě, včetně platby a dodání zboží, a všechny další podmínky (například záruky) výhradně záležitostí mezi vámi a těmito inzerenty. Souhlasíte s tím, že společnost Campari nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody související s vaším jednáním s takovými inzerenty.

10. Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a chránit společnost Campari a její dceřiné společnosti, zástupce, poskytovatele licencí, manažery a další přidružené společnosti a jejich zaměstnance, dodavatele, zástupce, vedoucí pracovníky a ředitele před jakýmikoliv nároky, škodami, závazky, ztrátami, zodpovědnostmi, náklady nebo dluhy a výdaji (včetně, avšak bez omezení, nákladů za právní zastoupení) vyplývajícími z: (i) vašeho používání a přístupu k naší Službě, včetně dat nebo obsahu vámi přenášeného nebo přijímaného; (ii) vašeho porušení ustanovení těchto Podmínek, včetně, avšak bez omezení, porušení jakéhokoli z výše uvedených prohlášení a záruk; (iii) vašeho porušení práva třetí strany, včetně, avšak bez omezení, práva na soukromí nebo práv duševního vlastnictví; (iv) vašeho porušení platného zákona, pravidla nebo předpisu; (v) Uživatelského obsahu nebo jiného obsahu odeslaného prostřednictvím vašeho Uživatelského účtu, včetně, avšak bez omezení, zavádějících, nepravdivých nebo nepřesných informací; (vi) vašeho úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti; nebo (vii) přístupu a používání naší Služby jinou stranou s vaším jedinečným uživatelským jménem, heslem či jiným příslušným bezpečnostním kódem.

11. Vyloučení záruky

NAŠE SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. NAŠE SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JE NAŠE SLUŽBA POSKYTOVÁNA BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, KTEROU ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI CAMPARI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB, NEZAKLÁDÁ ŽÁDNOU, ZDE VÝSLOVNĚ NEUVEDENOU ZÁRUKU. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST CAMPARI, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEZARUČUJÍ, ŽE OBSAH JE PŘESNÝ, SPOLEHLIVÝ NEBO SPRÁVNÝ, ŽE NAŠE SLUŽBA BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE NAŠE SLUŽBA BUDE DOSTUPNÁ V URČITÉM ČASE NEBO NA URČITÉM MÍSTĚ, NEPŘERUŠOVANÁ NEBO BEZPEČNÁ, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLI VADY NEBO CHYBY NEBO ŽE NAŠE SLUŽBA NEOBSAHUJE VIRY ČI JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. VEŠKERÝ OBSAH STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ SLUŽBY STAHUJETE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU TAKOVÉHO STAHOVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ SLUŽBY.

SPOLEČNOST CAMPARI DÁLE NERUČÍ, NESCHVALUJE, NEZARUČUJE ANI NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ SLUŽBY NEBO ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY ČI SLUŽBY A SPOLEČNOST CAMPARI NEBUDE STRANOU TRANSAKCE UZAVŘENÉ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN ANI TAKOVÉ TRANSAKCE NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM MONITOROVAT.

FEDERÁLNÍ ZÁKONY, NĚKTERÉ STÁTY, PROVINCIE A DALŠÍ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NĚKTERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TYTO PODMÍNKY VÁM POSKYTUJÍ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A VYLOUČENÍ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDE UPLATNĚNO V ROZSAHU, KTERÝ JE ZAKÁZANÝ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

12. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST CAMPARI, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT NAŠI SLUŽBU. SPOLEČNOST CAMPARI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, ZTRÁTY NEBO ÚJMY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU HACKERSKÉHO ÚTOKU, NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU NEBO JINÉHO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽITÍ NAŠÍ SLUŽBY NEBO VAŠEHO ÚČTU NEBO INFORMACÍ V NĚM OBSAŽENÝCH.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST CAMPARI NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA (I) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU; (II) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU K NAŠÍ SLUŽBĚ NEBO JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ; (III) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ A/NEBO VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM NA NICH ULOŽENÝM; (IV) PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU DO NAŠÍ SLUŽBY NEBO Z NÍ; (V) JAKÉKOLIV CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNĚ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENY DO NAŠÍ SLUŽBY NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ STRANOU; (VI) JAKÉKOLIV CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLIV OBSAHU NEBO ZA ZTRÁTU ČI ŠKODU VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, ZASLANÉHO E-MAILEM, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ SLUŽBY; A/NEBO (VII) UŽIVATELSKÝ OBSAH NEBO HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ TŘETÍ STRANY. KUMULATIVNÍ A SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CAMPARI, JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZÁSTUPCŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, DODAVATELŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŘÍZENÍ, ZÁVAZKY, POVINNOSTI, ŠKODY, ZTRÁTY NEBO NÁKLADY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ. (50,00 USD).

TENTO ODDÍL O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE ÚDAJNÁ ODPOVĚDNOST ZALOŽENA NA SMLOUVĚ, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST CAMPARI BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA.

NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TYTO PODMÍNKY VÁM POSKYTUJÍ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PODLE TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDE UPLATNĚNO V ROZSAHU, KTERÝ JE ZAKÁZANÝ PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

13. Rozhodné právo, arbitráž a zřeknutí se práva na hromadnou žalobu/porotní soud

13.1 Rozhodné právo.

Tyto podmínky se řídí vnitřním hmotným právem státu New York bez ohledu na jeho kolizní normy. Bez ohledu na výše uvedené se výklad a vymáhání Rozhodčí dohody podle oddílu 13.2 řídí Federálním zákonem USA o rozhodčím řízení (9 U.S.C. §§ 1-16) (dále jen „FAA“), který v plném rozsahu povoleném zákonem předchází všem státním zákonům. Pokud bude zjištěno, že se FAA nevztahuje na žádný spor vyplývající z Rozhodčí dohody nebo s ní související, bude tento spor řešen podle práva státu vašeho trvalého bydliště a bude se jím řídit. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Souhlasíte s tím, že se podřídíte výlučné osobní jurisdikci federálních a státních soudů se sídlem v New Yorku, New York, pro všechny žaloby, u kterých si vyhrazujeme právo požadovat soudní příkaz nebo jiné spravedlivé opatření u příslušného soudu, abychom zabránili skutečnému nebo hrozícímu poškození, zneužití nebo porušení našich autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv, jak je uvedeno v níže uvedeném ustanovení o rozhodčím řízení, včetně jakéhokoli předběžného opatření potřebného k zabránění nenapravitelné škody. Souhlasíte s tím, že New York, New York je vhodným a výhradním fórem pro případné odvolání proti rozhodčímu nálezu nebo pro soudní řízení v případě, že níže uvedené rozhodčí ustanovení bude shledáno nevymahatelným.

13.2 Rozhodčí řízení.

TUTO ČÁST SI POZORNĚ PŘEČTĚTE, PROTOŽE STANOVUJE, ŽE MUSÍ ŘEŠIT SVÉ SPORY V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ, A OMEZUJE ZPŮSOB, JAKÝM SE U NÁS MŮŽETE DOMÁHAT NÁPRAVY. Tento oddíl 13.2 (dále jen „Rozhodčí dohoda“) se vztahuje a řídí veškeré spory, rozpory nebo nároky mezi vámi a námi, které přímo nebo nepřímo vzniknou nebo souvisí : (a) s těmito Podmínkami, včetně jejich vzniku, existence, porušení, ukončení, vymáhání, výkladu, platnosti nebo vymahatelnosti; (b) s přístupem k naší Službě nebo jejím použitím, včetně příjmu našich reklamních, marketingových nebo jiných sdělení; (c) se všemi transakcemi, k nimž dojde prostřednictvím, v důsledku nebo použitím naší Služby; nebo (d) se všemi dalšími aspekty vašeho vztahu nebo transakcí s námi, ať už přímo nebo nepřímo, jakožto uživatele nebo spotřebitele (dále jen „Nárok“ nebo souhrnně „Nároky“). Rozhodčí dohoda se bez omezení vztahuje na všechny Nároky, které vznikly nebo byly uplatněny před nebo po vyjádření vašeho souhlasu s těmito Podmínkami.

Pokud jste nový Uživatel, můžete tuto Rozhodčí dohodu odmítnout a odstoupit od ní do třiceti (30) dnů od přijetí těchto Podmínek zasláním e-mailové zprávy na adresu legalsupport@campari.com, v níž uvedete své jméno a příjmení a svůj záměr odmítnout/odstoupit od Rozhodčí dohody. Odstoupení od Rozhodčí dohody nemá vliv na závaznost žádné jiné části těchto Podmínek, včetně ustanovení o rozhodném právu nebo o tom, u kterého soudu musí být případné spory projednávány.

V případě jakéhokoli Nároku souhlasíte s tím, že nás nejprve kontaktujete na adrese legalsupport@campari.com a pokusíte se vyřešit s námi spor neformálně. V nepravděpodobném případě, že se nám nepodaří vyřešit Nárok do šedesáti (60) dní, souhlasí každá strana s tím, že bude Nárok řešen prostřednictvím závazného rozhodčího řízení u společnosti JAMS podle podmínek Volitelných zrychlených rozhodčích řízení platných v té době pro JAMS (dále jen „Pravidla“), s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu. Společnost JAMS lze kontaktovat na adrese www.jamsadr.com, kde jsou k dispozici Pravidla. V případě rozporu mezi Pravidly a touto Rozhodčí dohodou má přednost Rozhodčí dohoda. Rozhodčí řízení bude probíhat v New Yorku, New York, pokud se nedohodneme jinak. Pokud používáte naši Službu pro komerční účely, bude každá strana odpovědná za úhradu všech poplatků za podání žádosti, správních a rozhodčích poplatků JAMS v souladu s pravidly JAMS a rozhodčí nález bude zahrnovat náklady na rozhodčí řízení, přiměřené odměny advokátům a přiměřené náklady na znalce a další svědky. Pokud jste fyzická osoba a používáte naši Službu pro nekomerční účely: (i) společnost JAMS může požadovat, abyste zaplatili poplatek za zahájení případu, pokud nepožádáte a úspěšně nezískáte od společnosti JAMS osvobození od takového poplatku; (ii) rozhodčí nález vydaný rozhodcem může zahrnovat vaše náklady na rozhodčí řízení, přiměřené náklady na právního zástupce a přiměřené náklady na znalce a další svědky; a (iii) můžete podat žalobu u příslušného soudu pro drobné nároky, aniž byste se předtím zapojili do rozhodčího řízení, což vás však nezbavuje závazku zapojit se do procesu neformálního řešení sporu. Rozsudek na základě nálezu vydaného rozhodcem může být vydán u jakéhokoli příslušného soudu. Vy i my souhlasíme s tím, že rozhodce, a nikoli federální, státní nebo místní soud či úřad, má výhradní pravomoc řešit všechny spory týkající se výkladu, použitelnosti, vymahatelnosti nebo vzniku této Rozhodčí dohody, včetně nároků na zneplatnění nebo zrušení celé této Rozhodčí dohody nebo její části. Rozhodce je rovněž odpovědný za určení jakýchkoli prahových otázek pro rozhodčí řízení, včetně toho, zda jsou tyto Podmínky nebo jakékoli jejich ustanovení v rozporu nebo iluzorní, nebo zda existuje nějaká obrana proti rozhodčímu řízení, včetně vzdání se práva, prodlení, promlčení, nesouladu nebo zřeknutí se práva.

NIC V TOMTO ODDÍLE NÁM NEBRÁNÍ V TOM, ABYCHOM SE DOMÁHALI SOUDNÍHO PŘÍKAZU NEBO JINÉ SPRAVEDLIVÉ NÁPRAVY, POKUD JE TO NEZBYTNÉ K ZAMEZENÍ SKUTEČNÉHO NEBO HROZÍCÍHO PORUŠENÍ, ZNEUŽITÍ NEBO NARUŠENÍ NAŠEHO ZABEZPEČENÍ DAT, PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO JINÝCH VLASTNICKÝCH PRÁV; NEBO ABYSTE DOMÁHALI UPLATNĚNÍ NÁROKŮ U SOUDU PRO DROBNÉ NÁROKY, POKUD VAŠE NÁROKY SPLŇUJÍ PODMÍNKY A POKUD ZÁLEŽITOST ZŮSTANE U TAKOVÉHO SOUDU A JE POSTOUPENA POUZE NA INDIVIDUÁLNÍM (NETŘÍDNÍM, NEKOLEKTIVNÍM A NEREPREZENTATIVNÍM) ZÁKLADĚ.

Pokud bude tato Rozhodčí dohoda shledána neplatnou, nevymahatelnou nebo nezákonnou, ať už vcelku nebo zčásti, neplatné, nevymahatelné nebo nezákonné ustanovení se zcela nebo zčásti oddělí. Odstranění neplatného, nevymahatelného nebo nezákonného ustanovení, ať už vcelku nebo zčásti, nemá žádný dopad na zbývající ustanovení Rozhodčí dohody, která zůstávají v platnosti, ani na možnost stran vynutit si rozhodčí řízení o zbývajících nárocích na individuálním základě v souladu s Rozhodčí dohodou. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud bude toto zřeknutí se hromadné žaloby/porotního soudu shledáno neplatným, nevymahatelným nebo nezákonným, ať už vcelku nebo zčásti, protože by vám bránilo v tom, abyste se domáhali veřejnoprávní soudní nápravy, pak musí být jakýkoli spor týkající se nároku na takovou nápravu (a pouze takovou nápravu) oddělen od rozhodčího řízení a může být řešen u příslušného občanskoprávního soudu. Všechny ostatní nároky na úhradu škody, které podléhají rozhodčímu řízení podle této Rozhodčí dohody, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle jejích Podmínek a strany se dohodly, že soudní řízení o jakémkoli sporu týkajícím se nároku na veřejný příkaz bude přerušeno do doby, než bude rozhodnuto o jednotlivých nárocích v rozhodčím řízení.

13.3 Zřeknutí se hromadné žaloby/porotního soudu.

VE VZTAHU KE VŠEM FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VYUŽILY NAŠÍ SLUŽBY PRO OSOBNÍ, OBCHODNÍ NEBO JINÉ ÚČELY, MUSÍ BÝT VŠECHNY NÁROKY VZNESENY V INDIVIDUÁLNÍM POSTAVENÍ STRAN, A NIKOLI JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉKOLI ÚDAJNÉ HROMADNÉ ŽALOBĚ, KOLEKTIVNÍ ŽALOBĚ, SOUKROMÉ ŽALOBĚ REPREZENTUJÍCÍ ZÁJEM VEŘEJNOSTI NEBO JINÉM REPREZENTATIVNÍM ŘÍZENÍ. TOTO ZŘEKNUTÍ SE PRÁV SE VZTAHUJE NA SKUPINOVOU ARBITRÁŽ, A POKUD SE NEDOHODNEME JINAK, ROZHODCE NESMÍ SLOUČIT NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ OSOBY. VY A MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE ROZHODCE MŮŽE PŘIZNAT NÁPRAVU POUZE JEDNOTLIVÉMU ŽALOBCI A POUZE V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO POSKYTNUTÍ NÁPRAVY V SOUVISLOSTI S INDIVIDUÁLNÍM NÁROKEM (NÁROKY). PŘIZNANÁ NÁPRAVA NESMÍ MÍT VLIV NA OSTATNÍ UŽIVATELE. VY A MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE UZAVŘENÍM TĚCHTO PODMÍNEK SE KAŽDÝ Z NÁS VZDÁVÁ PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO NA ÚČAST V HROMADNÉ ŽALOBĚ, KOLEKTIVNÍ ŽALOBĚ, SOUKROMÉ ŽALOBĚ REPREZENTUJÍCÍ ZÁJEM VEŘEJNOSTI NEBO V JINÉM REPREZENTATIVNÍM ŘÍZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU.

14. Další podmínky pro Mobilní aplikace

14.1 Mobilní aplikace.

Můžeme zpřístupnit software pro přístup k naší službě prostřednictvím mobilního zařízení (dále jen „Mobilní aplikace“). Chcete-li používat Mobilní aplikace, musíte mít mobilní zařízení, které je s nimi kompatibilní. Společnost Campari nezaručuje, že Mobilní aplikace budou kompatibilní s vaším mobilním zařízením. V souvislosti s mobilními aplikacemi můžete používat mobilní data a za tyto služby vám může poskytovatel bezdrátových služeb účtovat další poplatky. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za všechny tyto poplatky. Společnost Campari vám tímto uděluje nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci na používání kompilované kopie kódu Mobilních aplikací výhradně za účelem používání Služby, jak je stanoveno v tomto dokumentu. Nesmíte: (i) upravovat, rozebírat, dekompilovat nebo vykonávat zpětné inženýrství Mobilních aplikací, s výjimkou případů, kdy je takové omezení výslovně zakázáno zákonem; (ii) pronajímat, půjčovat, dále prodávat, dále licencovat, distribuovat nebo jinak převádět Mobilní aplikace na třetí stranu nebo používat Mobilní aplikace k poskytování časového sdílení nebo podobných služeb pro třetí stranu; (iii) vytvářet jakékoli kopie Mobilních aplikací; (iv) odstraňovat, obcházet, vypínat, poškozovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Mobilních aplikací, funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování obsahu přístupného prostřednictvím Mobilních aplikací, nebo funkcí, které vynucují omezení používání Mobilních aplikací; nebo (v) odstraňovat oznámení o autorských a jiných vlastnických právech v Mobilních aplikacích. Berete na vědomí, že společnost Campari může čas od času vydat aktualizované verze Mobilních aplikací a může automaticky elektronicky aktualizovat verzi Mobilních aplikací, kterou používáte na svém mobilním zařízení. Souhlasíte s takovou automatickou aktualizací svého mobilního zařízení a souhlasíte s tím, že se na všechny takové aktualizace vztahují ustanovení těchto Podmínek. Na kód třetí strany, který může být začleněn do Mobilních aplikací, se vztahuje příslušná licenční smlouva (EULA) pro otevřený zdrojový kód nebo licenci třetí strany, pokud existuje, opravňující k použití takového kódu. Výše uvedené udělení licence nepředstavuje prodej Mobilních aplikací ani jejich kopií a společnost Campari nebo její partneři či dodavatelé, kteří jsou třetími stranami, si ponechávají veškerá práva, vlastnické právo a podíly na Mobilních aplikacích (a veškerých jejich kopiích). Každý váš pokus o převod práv, povinností nebo závazků vyplývajících z těchto Podmínek, s výjimkou případů výslovně stanovených v těchto Podmínkách, je neplatný. Společnost Campari si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena těmito Podmínkami. Pokud jsou Mobilní aplikace pořizovány jménem vlády Spojených států amerických, platí následující ustanovení. Mobilní aplikace budou považovány za „komerční počítačový software“, respektive „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“ podle oddílu 227.7202 DFAR a oddílu 12.212 FAR. Jakékoli použití, reprodukce, zveřejnění, předvedení, zobrazení nebo zpřístupnění naší Služby a doprovodné dokumentace ze strany vlády Spojených států amerických se řídí výhradně těmito Podmínkami služby a je zakázáno vyjma rozsahu výslovně povoleného těmito Podmínkami služby. Mobilní aplikace pocházejí ze Spojených států amerických a podléhají vývozním zákonům a předpisům USA. Mobilní aplikace nelze exportovat ani dále exportovat do určitých zemí nebo osobám či subjektům, na které se vztahuje vývozní embargo Spojených států amerických. Mobilní aplikace mohou navíc podléhat dovozním a vývozním zákonům jiných zemí. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny zákony Spojených států amerických a zákony dalších zemí týkající se používání Mobilních aplikací a naší Služby.

14.2 Mobilní aplikace z obchodu Apple App Store.

Následující ustanovení se vztahují na všechny Mobilní aplikace, které získáte z obchodu Apple App Store (dále jen „Software dodávaný prostřednictvím společnosti Apple“): Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto Podmínky platí výhradně mezi vámi a společností Campari, nikoli společností Apple, Inc. (dále jen „Apple“) a že společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za Software dodávaný jejím prostřednictvím ani za jeho obsah. Používání Softwaru dodávaného prostřednictvím společnosti Apple musí být v souladu s Podmínkami služby obchodu App Store. Berete na vědomí, že společnost Apple není povinna poskytovat žádné služby údržby a podpory v souvislosti se Softwarem dodávaným prostřednictvím společnosti Apple. V případě, že Software dodávaný prostřednictvím společnosti Apple nesplňuje platné záruky, můžete o tom informovat společnost Apple, která vám vrátí kupní cenu za tento Software; v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebude mít společnost Apple žádné další záruční závazky v souvislosti se Softwarem dodávaným prostřednictvím společnosti Apple a veškeré další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje související s nesplněním jakékoli záruky se budou řídit výhradně těmito Podmínkami a právními předpisy platnými pro společnost Campari jakožto poskytovatele softwaru. Berete na vědomí, že společnost Apple není odpovědná za řešení jakýchkoli nároků vás nebo třetí strany souvisejících se Softwarem dodávaným prostřednictvím společnosti Apple nebo vaším vlastnictvím a/nebo používáním Softwaru dodávaným prostřednictvím společnosti Apple, včetně, avšak bez omezení: (i) nároků z odpovědnosti za výrobek; (ii) jakýchkoli nároků vyplývajících z toho, že Software dodávaný prostřednictvím společnosti Apple nesplňuje platný právní nebo regulační požadavek; a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo podobných; a všechny takové nároky se řídí výhradně těmito Podmínkami a právními předpisy platnými pro společnost Campari jakožto poskytovatele softwaru. Berete na vědomí, že v případě nároku třetí strany vyplývajícího z toho, že Software dodávaný prostřednictvím společnosti Apple nebo vaše vlastnictví a používání tohoto Softwaru dodávaného prostřednictvím společnosti Apple porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, bude za vyšetřování, obhajobu, vypořádání a vyrovnání takového nároku z porušení práv duševního vlastnictví v rozsahu požadovaném těmito Podmínkami odpovědná výhradně společnost Campari, nikoli společnost Apple. Vy a společnost Campari berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami těchto Podmínek, pokud jde o vaši licenci na Software dodávaný prostřednictvím společnosti Apple, a že přijetím ustanovení těchto Podmínek z vaší strany vzniká společnosti Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vymáhat tyto Podmínky, pokud jde o vaši licenci na Software dodávaný prostřednictvím společnosti Apple, vůči vám jako oprávněné třetí straně.

14.3 Mobilní aplikace z obchodu Google Play.

Následující ustanovení se vztahují na všechny Mobilní aplikace, které získáte z obchodu Google Play (dále jen „Software dodávaný prostřednictvím společnosti Google“): (i) berete na vědomí, že tyto Podmínky platí pouze mezi vámi a společností Campari, nikoliv společností Google, Inc. (dále jen „Google“); (ii) vaše používání Softwaru dodávaného prostřednictvím společnosti Google musí být v souladu s tehdy platnými Podmínkami služby Google Play Store; (iii) společnost Google je pouze poskytovatelem obchodu Google Play, kde jste získali Software dodávaný prostřednictvím společnosti Google; (iv) za Software dodávaný prostřednictvím společnosti Google je odpovědná výhradně společnost Campari, nikoliv Google; (v) společnost Google vůči vám nemá žádné povinnosti ani odpovědnost v souvislosti se Softwarem dodávaným prostřednictvím společnosti Google nebo těmito Podmínkami; a (vi) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Google je třetí stranou, která je oprávněna k těmto Podmínkám, pokud jde o Software společnosti Campari dodávaný prostřednictvím společnosti Google.

15. Obecné

15.1 Přiřazení.

Nesmíte převést nebo postoupit tyto Podmínky a žádná práva a licence udělené na jejich základě, mohou však být bez omezení postoupeny společností Campari. Každý pokus o převedení nebo postoupení v rozporu s těmito Podmínkami je neplatný.

15.2 Postupy oznamování a změny Podmínek.

Společnost Campari vám může poskytovat oznámení, ať už jsou vyžadována zákonem nebo slouží k marketingovým či jiným obchodním účelům, prostřednictvím e-mailového oznámení, písemného nebo tištěného oznámení nebo prostřednictvím zveřejnění takového oznámení na našich webových stránkách, jak určí společnost Campari podle vlastního uvážení. Společnost Campari si vyhrazuje právo určit formu a způsoby zasílání oznámení našim Uživatelům s tím, že se z určitých způsobů oznamování můžete odhlásit, jak je popsáno v těchto Podmínkách. Společnost Campari neodpovídá za automatické filtrování, které můžete vy nebo váš poskytovatel sítě použít na e-mailová oznámení, která zasíláme na vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Společnost Campari může tyto podmínky podle svého uvážení čas od času upravit nebo aktualizovat, proto byste měli tuto stránku pravidelně kontrolovat. Pokud tyto Podmínky podstatným způsobem změníme, aktualizujeme datum „poslední změny“ v horní části této stránky, a pokud jste nám poskytli kontaktní údaje, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o podstatných změnách těchto Podmínek informovali. Vaše další používání naší Služby po takové změně znamená, že souhlasíte s novými Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek nebo s budoucími Podmínkami služby, nepoužívejte naši Službu a nepřistupujte k ní (ani nepokračujte v přístupu k ní).

15.3 Úplnost dohody/oddělitelnost.

Tyto Podmínky spolu s případnými dodatky a dalšími dohodami, které můžete se společností Campari uzavřít v souvislosti s naší Službou, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Campari týkající se naší Služby a nahrazují veškeré písemné nebo ústní dohody týkající se této záležitosti. Není-li v oddíle 13.2 uvedeno jinak, bude-li některé ustanovení těchto Podmínek soudem příslušné jurisdikce shledáno neplatným, nebude mít neplatnost takového ustanovení vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají plně platná a účinná.

15.4 Vyloučení zřeknutí se práva.

Zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek se nepovažuje za další nebo trvalé zřeknutí se tohoto nebo jiného ustanovení a neuplatnění práva nebo ustanovení podle těchto Podmínek ze strany společnosti Campari nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

15.5 Kontakt; obyvatelé Kalifornie.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, kontaktujte nás na adrese. legalsupport@campari.com. Pokud jste rezidentem Kalifornie, v souladu s §1789.3  kalifornského občanského zákoníku (Cal. Civ. Code), můžete stížnosti nahlásit oddělení Complaint Assistance Unit odboru Division of Consumer Services kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti (California Department of Consumer Affairs), a to písemně na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834, nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.

Další podmínky platné pro uživatele Campari s trvalým bydlištěm ve Francii a Itálii

 1. Přijetí. Přístup ke službě Campari vyžaduje souhlas s těmito Podmínkami. Budete vyzváni, abyste klikli na tlačítko nebo zaškrtli políčko označené „Souhlasím“ (nebo obdobné) a potvrdili tak, že jste si přečetli tyto Podmínky, porozuměli jim a souhlasíte s nimi.
 2. Návrhy a Uživatelský obsah. Na použití Návrhů (jak jsou definovány těmito Podmínkami) se vztahují stejná ustanovení jako na Uživatelský obsah.
 3. Prodej zboží a služeb. Prodej zboží a služeb společnosti Campari, včetně platných cen, se řídí samostatnými všeobecnými obchodními podmínkami, které si budete moci před přijetím přečíst.
 4. Zasílání SMS/textových zpráv. Naše používání SMS/textových zpráv jako prostředku komunikace s vámi je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
 5. Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů slouží pro vaši informaci a nejsou součástí těchto Podmínek.
 6. Odchylky. Články Podmínek 10 (Náhrady škody), 12 (Omezení odpovědnosti), 13.2 (Rozhodčí řízení) a 13.3 (Zřeknutí se hromadné žaloby/porotního soudu) se nevztahují na Uživatele s trvalým bydlištěm ve Francii a Itálii.
 7. Rozhodné právo. Bez ohledu na použití zákonů státu New York na tyto Podmínky se na Uživatele vztahují závazná ustanovení zákonů země jejich trvalého bydliště.
 8. Změny našich Všeobecných obchodních podmínek. Změny těchto Podmínek vám budou oznámeny v přiměřeném předstihu a budete-li chtít nadále využívat služby společnosti Campari, budete muset tyto změny přijmout. Pokud tyto změny nepřijmete, budete muset Službu přestat používat.
 9. Přiřazení. Přiřazení smlouvy mezi společností Campari a jejími Uživateli neomezuje práva spotřebitelů podle těchto Podmínek.
Koupit nyní
Location
Vybrat produkt